Грандмайстор Дън изпълнява форма 108, Традиционен Ян тайджи чуан