Покана за Общо събрание

Покана за провеждане на Общо събрание

По инициатива на УС на СК по ушу/кунгфу „БАТЯТ“ се свиква общо събрание на редовните членове на клуба на на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 36 от Устава.

Дата: 19.09.2020

Място: Борисова градина, пред паметника на Братската могила

Час: 8.00 ч.

Дневен ред

  1. Приемане на годишния финансов отчет
  2. Приемане на доклад за дейността

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.37 ал.(1) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление